Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia drogowego - KPP w Nakle nad Notecią

Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia drogowego

WAŻNE dla osób biorących udział w zdarzeniu drogowym:

 

Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią informuje:

 

art. 44 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 20.06.1997r prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U z 2017 roku poz. nr 128).

Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

 

Poszkodowany w wyniku zdarzenia drogowego posiadając dane opisane w art. 44 prd może zgłosić tzw. szkodę odpowiedniemu ubezpieczycielowi, który zwraca się do Policji o dodatkowe informacje na temat kolizji/wypadku.

Dalej ubezpieczyciel zgodnie z art. 42 ustawy dnia 11 września 2015 r.o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844 j.t.) zwraca się do Policji z wnioskiem o wydanie danych ze zbioru by ustalanić odpowiedzialności oraz okoliczności zdarzeń, a także wysokości odszkodowania lub świadczenia.

 

W praktyce jednak często uczestnicy zdarzenia drogowego bądź właściciele pojazdów uczestniczących w zdarzeniu drogowym zwracają się do Policji jako administratora danych o udostępnienie posiadanych w zbiorze danych, osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

 

Zatem w przypadku zdarzenia drogowego, osoba uprawniona powinna zwrócić się do organu Policji z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru w formie zaświadczenia powołując się

- na art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 2 pkt 5 ustawy O ochronie danych osobowych

- art 218 Kodeksu Postępowań Administracyjnych

wskazując we wniosku, dla jakiego podmiotu potrzebują zakres żądanych danych.

Załącznik nr 1 – wniosek o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia drogowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z opłatą skarbową winien być złożony osobiście, wysłany pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią

ul. Pocztowa 11

89-100 Nakło and Notecią

 

lub przesłany w formie elektronicznej (e-mail):

wykroczenia-prd-naklo@bg.policja.gov.pl

 

Do złożonego wniosku należy dołączyć potwierdzenie wcześcniej uiszczonej opłaty skarbowej, która wysokości 17 zł zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 ro opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 

Na pdstawie art 1 Ustawy o opłacie skarbowej opłata ta wnoszona jest przelewem lub wpłacana w kasie i na rachunek organu podatkowego (urząd miasta, urząd gminy) właściwego ze względu na siedzibę organu administracyjnego, który wydaje dokument. Wskazane by w tytule przelewu wpisać, iż wpłata dotyczy zaświadczenia na temat zdarzenia drogowego. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za zaświadczenie (dopuszczalne jest potwierdzenie przelewu wygenerowane elektronicznie i wydrukowane) winien być załączony do wniosku.

I tak w przypadku Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią będzię to:

 

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią

Nr konta bankowego 39817900090000301420000680

 

Zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki będące własnością skarbu państwa.

 

W przypadku gdy uczestnik zdarzenia drogowego posiada pełnomocnika to zaświadczenie może być także wydane pełnomocnikowi strony (zgodnie z art. 32, 33 kpa). Może nim być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

 

W związku z tym, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administrator (w tym przypadku organ Policji) ma prawny obowiązek dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane te dotyczą, a także faktu, że zaświadczenie jest dokumentem urzędowym, dlatego powinno być wydane na piśmie i zawierać pewne minimum- wydane zaświadczenia w swojej treści zawierają: przykładowy wzór zaświadczenia ze zdarzenia drogowego Załącznik nr 2

 

Należy też zastrzec, że w przypadku prowadzonych czynności w sprawie o wykroczenie (kolizja drogowa) lub wypadku drogowego nie w każdym przypadku możliwe jest wskazanie sprawcy, ponieważ ma on być ustalony w toku prowadzonych czynności.

 

 

Zgodnie z art. 217 § 3. kpa zaświadczenia wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Publikacja: Piotr Kant